Kategorilendirilmemiş

Sensörler Sınavı Çalışma Soruları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri

uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Elektrik enerjisini kullanarak hareket enerjisi

üreten cihazlara _____motor_____ denir.

2. Ölçülen değer ile gerçek giriş arasındaki farka

hata_____ denir.

3. Isı enerjisi birimi__ kalori veya joule’____dür.

4. Motor, röle gibi devre elemanlarına ____aktuator____

denir.

5. Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç,

ses, vb.) insanların yerine algılayan cihazlara

_____sensor___ denir.

6. _____kararlılık_____ sabit giriş sırasında çıkıştaki

sapmayı belirten özelliktir.

7. Sinyal üretebilmek için dışarıdan harici hiçbir

güç kaynağına ihtiyaç duymayan sensörlere

__pasif_____ sensör denir.

8. Sensörden alınan bilgiler ____transduser_____

tarafından elektrik sinyallerine çevrilir.

9. Ölçülen niceliğin her bir birimlik değişiminde,

çıkışta oluşan değişime____duyarlılık___denir.

10. Ölçülen nicelikteki en küçük algılanabilir farklılığa

___çözünürlük_____ denir.

11. Işık dalga boyu _____nm(nanometre)___ ile ölçülür.

12. Sensör teknolojilerinin küçüldüğü, akıllı hale

geldiği ve bulut (cloud) sistemlerine entegre

edildiği ______sensör4.0________

dönemidir.

13. Ambalaj malzemesinin içindeki veya gıda deposundaki

ortamın gaz miktarını göstermek

için ____________gaz sensörleri________kullanılabilir.

14. Algılanacak nesnenin boyutu, şekli, algılama

mesafesi ve algılama hızı _____algılayıcı seçiminde_________

dikkate alınmalıdır.

B) Aşağıdaki cümlelerde (…) ile boş bırakılan

alanlara cümlelerde verilen bilgiler doğru ise

“D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (..Y.) Polarizasyon sensör ölçümü ile ilgili bir kavramdır.

2. (.Y..) Mikrofonlar ses sinyallerini elektrik sinyallerine

çevirmez.

3. (.D..) Faraday etkisi, manyetik-manyetik olarak

iki enerji türünün birleşimiyle oluşur.

4. (.D..) Aktif sensörler gerilim üreten sensörlerdir.

5. (.D..) Işınım enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü

sonucunda fotovoltaik etki oluşur. Güneş

pilleri bu etkiye örnek uygulamalardır.

6. (.D..) Termakupl aktif sensördür.

7. (.Y..) NTC pasif bir sensör değildir.

8. (.D..) Yinelenebilirlik (repeatability), ortam şartlarını

değiştirmeden bir değişken değerinin

ölçümünde sensörden alınan çeşitli sonuçların

birbirine yakınlığı olarak tanımlanır.

9. (..Y.) Bir aletin giriş değerindeki yüzdelik sapma

miktarını belirten ölçme kavramı doğruluk değildir.

10. (.D..) Sensör girişindeki en küçük bir değişim,

sensör çıkışında algılanabilecek büyüklükte bir

değişim oluşturuyorsa sensörün duyarlığı yüksektir.

11. (.D..) 4 – 20 mA’lik analog çıkışlı akım sensörlerinde,

4 mA sensörün çalışıp çalışmadığını göstermektedir.

12. (.Y..) E tipi sensörler haberleşme özelliği kazandırılmış

en ileri sensörler değildir.

13. (.Y..) Yanlış sensör seçimi ekonomik kayıp ve tehlikeli sonuçlara sebep olmaz.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve sorulara uygun cevapları veriniz.

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun

sözcüklerle tamamlayınız.

1. RTD avantajı ______çok düşük ısılarda____________

çalışabilirler.

2. Termakupllar _____-200 – +2500__________

ısı aralığında kararlı çalışır.

3. Sıcaklık etkisi ile iç direnci değişen seramik

sensörlere ______termistör_____ denir.

4. -60 – +150 °C aralığında _PTC__ kararlı çalışır.

5. Elektrik motorunu fazla ısınmaya karşı

korumada ___PTC___ kullanılır.

6. NTC’ler ______-300- +50________ °C sıcaklık

aralığında kararlı çalışır.

7. NTC sağlamlık testinde sıcaklık arttıkça

___direnç______ azalır.

8. Manyetik alan altında manyetik özellik

gösteren bir malzemenin elektriksel direnci,

akım yolunun değişmesine bağlı olarak

____manyodirenç______ etkisiyle değişir.

9. Manyetik alanla etkileşimi sonucunda hareket

eden bir elektrik yükünün saptırılabildiğinin

keşfi, ___elektromanyetik_______ teorinin temelidir.

10. Metal tabaka, yarı iletken ve kalın direnç

tabakalarına (cermet) mekanik gerilim/gerilme

uygulandığında değişken bir direnç

oluşmasına __piezodirenç._______ denir.

11. Basınç ile elektrik üretimi ______piezoelektrik__

etki sonucunda oluşur.

12. Endüstri tesislerinde _______yüksek ısıda______

çalışan kazanlarda termokupl kullanılır.

13. Elektronik ölçme ile farklı enerji biçimleri

içeren büyüklükler ______elektrik__________

enerjisine dönüştürülür.

14. Işık için ___optik____ kurallar geçerlidir.

B) Aşağıdaki cümlelerde (…) ile boş bırakılan

alanlara cümlelerde verilen bilgiler doğru ise

“D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (.Y.) Kristal mikrofonlar piezoelektrik olayından

yaralanılarak yapılamaz.

2. (.D..) Termakupl (ısıl çift), Seebeck (ısı ile gerilim

üretme) prensibine göre çalışır.

3. (.D..) RTD (direnç termometresi) telin direnç

değerinin sıcaklıkla değişmesini algılayan

sensördür.

4. (.Y..) Fotodiyot, üzerine düşen ışıkla orantılı

voltaj üretemez, LDR ise üretir.

5. (.Y..) Direnç termometreleri nikel, platinyum

ve bakır kullanılarak yapılamaz.

6. (.D..) LED’de akım oluştuğunda enerji açığa

çıkar, fotodiyota ışık düştüğünde ise akım

oluşur.

7. (.D..) Strain-gagelerde kullanılan direnç yapısına

Weston köprüsü denir.

8. (.Y..) Metaller gibi çoğu iletkende, elektronlardaki

iletim yoğunluğundan dolayı Hall

etkisi çok büyüktür.

9. (.D..) Yarı iletkenlerde akım yoğunluğu metallere

göre çok küçükken Hall etkisi ise

daha büyüktür.

10. (.D..) Metal tabakalar ve içindeki kristallerin

ısıtılarak kutuplaşmanın oluşturulmasına

piroelektrik etki denir.

11. (.D..) Basınç, yaklaşım ve pozisyon sensörleri

kapasitif prensiple çalışan sensörlerdir.

12. (.D..) Mikrofonlar, ses dalgalarının bir diyaframı

titreştirmesi esasına göre çalışır.

13. (Y…) Manyetik sensörler ısı ölçen sensörlerden birisidir.

Aşağıdaki test sorularında uygun cevapları işaretleyiniz

TEST 4

1. Duyu organlarıyla benzer özellik gösteren

otomasyon birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sensörler B) Takogenaratörler C) Motor

D) Sinyal lambası E) Hoparlör

2. Otomasyon sisteminde kulağa benzeyen

birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoparlör B) Mikrofon C) Foto diyot

D) LDR E) Mikrodenetleyici

3. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ile elektriksel

direnci değişen elemanların genel adıdır?

A) Multimetre B) Kondansatör C) Termistör

D) Transistör E) Optokuplör

4. Aşağıdaki etkilerden hangisi kuvvet, basınç

ve gerilme sensörleri için yaygın bir dönüşüm

mekanizması olarak kullanılmaktadır?

A) Piezodirenç B) Piroelektrik C) Termistör

D) Hall E) Piezoelektrik

5. İçinden akım geçen bobinin çevresinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Manyetik alan B) Elektrik C) Dinamik

D) Işıma E) Manyetik sensör

6. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık değişimine

bağlı olarak gerilim üretip algılama yapar?

A) PTC B) NTC C) RTD D) Termokupl E) LDR

7. Isı ve ışık gibi etkilerle gerilim üreterek algılama

yapan dönüşüm sistemi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) PTC B) Manyetodirenç C) Piroelektrik

D) Piezoelektrik E) LDR

8. Aşağıda verilen bobinin hangi özelliği bobinin

içindeki nüvenin hareketi ile değişir?

A) İndüktansı B) Kapasitansı C) Uzunluğu

D) Kesiti E) İçinden geçen akım

9. Aşağıdakilerden hangisinin direnci ısı arttıkça

azalır?

A) RTD B) PTC C) Metal D) Akım E) NTC

10. Kristal yapıların üzerine uygulanan basınç

ile gerilim üretilmesinin genel adı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Isıl çift B) Piroelektrik C) Piezoelektrik

D) Strain gage E) Load cell (yük hücresi)

11. Hall effect etkili sensörler aşağıdakilerden

hangisine karşı duyarlıdır?

A) Kızılötesi ışık B) Nem C) Uzunluk

D) Manyetik alan E) Ultrasonik ses dalgaları

12. Aşağıdakilerden hangisi strain gagelerin

özelliklerinden birisidir?

A) Isınabilir B) Genleşebilir C) Kırılabilir

D) Bükülebilir E) Esneyebilir

13. Işıma etkisi hangi değişiklikleri algılamaz?

A) Faz B) Yansıma C) Polarizasyon

D) Dalga boyu E) Kapasitans

14. Hangisi kapasitif sensörlerin yük depolama

kapasiteleri ile ilgili değildir?

A) Kondansatör plakalarının boyutları

B) Plakalar arasındaki mesafenin uzaklığı

C) Plakalar arasındaki yalıtkan malzeme cinsi

D) Plakalar arasındaki malzemenin manyetikliği

E) Uygulanan gerilim miktarı

15. Alan etkili manyetik transdüserlerin çalıştığı

gerilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) AC B) DC C) Hibrit D) Frekans E) Hiçbiri

16. Aşağıda verilenlerin hangisi yüksek sıcaklıkların

tespitinde kullanılır?

A)Termokupl B) RTD C) Termostat

D) PTC E) NTC

17. Harici manyetik alana bağlı olarak içinden

akım geçen bir iletkenin direncinin değişmesine

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapasitans B) Endüktans C) RTD

D) Özdirenç E) Manyetodirenç

Aşağıdaki test sorularında uygun cevapları işaretleyiniz

 1. Fiziksel ya da kimyasal büyüklükleri algılayıp bunları elektriksel sinyallere dönüştüren devre elemanlarına ………… denir.

A)Akım  B)Gerilim  C) Direnç  D) Sensör

 1.  Aşağıdakilerden hangisi ölçüm sistemlerinin

genel prensibini ifade eder?

A) Algılayıcı-sinyal dönüştürücü-gösterim elemanı

B) Sinyal dönüştürücü-algılayıcı-gösterim elemanı

C) Gösterim elemanı-algılayıcı-sinyal dönüştürücü

D) Algılayıcı-gösterim elemanı-sinyal dönüştürücü

 1. Aşağıdakilerden hangisi sensörlerle ilgili doğru

bir ifadedir?

A) Standart yapıları ve şekilleri vardır.

B) Kullanım yerine göre boyutları ve şekilleri

değişmektedir.

C) Isı transdüseri ve sensörleri piyasada yaygın

şekilde kullanılır.

D) Sensörler üç sınıfa ayrılır.

 1. Asagidakilerden hangisi sensörlerden alınan

bilgileri başka enerjilere dönüştürür?

A) Transdüser                         B) Termistör

C) Termokupl             D) Kalibrasyon

I. Yoğunluk, dalga boyu, polarizasyon, faz,

yansıtma, gönderme

II. Sıcaklık, ısı akışı

III. Yoğunlaşma, içerik, oksidasyon/reaksiyon,

reaksiyon hızı, Ph miktarı

 1. Yukarıdaki ifadelere göre sınıflandırma türleri hangi sırada doğru olarak verilmiştir?

A) Manyetik-termal-elektriksel

B) Işıma-termal-kimyasal

C) Işıma-mekanik- kimyasal

D) Elektriksel-termal-manyetik

 1. Bir uygulamada sensör seçimiyle ilgili olarak dikkat edilecek ilk kriter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Algılayacağı nesne                         B) Fiyatı

 C) Duyarlılığı                         D) Kararlılığı

 1. Aşağıdakilerden hangisi elektriksel büyüklük

değildir?

A)Farad           B) Ohm                      C) Kelvin        D) Henry

 1. Aşağıdakilerden hangisi temel niceliklerden değildir ?

A) Kütle B) Sıcaklık  C) Uzunluk D) Yoğunluk

 1. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş niceliklerdendir ?

A)Açı B) Kütle C) Zaman D) Uzunluk

 1. Aşağıdaki sensörlerden hangisi üzerine düşen ışık miktarına göre çıkış üretir ?

A)PTC B) Termokupl C) LDR D) Pır sensör

 1. Ortam sıcaklığına bağlı olarak iç direnci değişiklik gösteren sensör hangisidir  ?

A)PTC B)LDR C)Gyro D)GPS

 1. Sağlık alanında kullanılan giyilebilir ve taşınabilir sensör teknolojileri dönemi hangi dönemdir ?

A)Sensör 1.0 B)Sensör 2.0 C)Sensör 3.0 D) Sensör 4.0

 1. Aşağıdaki pillerden hangisi robotik alan çalışmalarında yaygın olarak kullanılır

A) Li-po                      B) Alkalin Pil                                       C)Duracell Pil          D) Sıradan Çinko Karbon Pil

 1. Robotun vücut dengesini ayarlamaya yarayan sensör hangisidir ?

A)CM-530 B)DMS C)Gyro D)AX-12A

 1. Bir sensörün minumum ve maksimum giriş değerleri arasındaki farka …….   denir.

A) Hassasiyet             B) Duyarlılık

C) Ölçüm                    D) Çalışma aralığı

 1. Ölçülen niceliğin her bir birimlik değişimde çıkıştaki değişim etkisine……. denir.

A) Hassasiyet              B)Duyarlılık

C) Doğrusallık            D) Histerezis

 1. Ölçülen değer ile gerçek giriş arasındaki farka …….. denir

A) Ölçüm                    B)Hata

C) Reset                                  D) Ölü Zaman

 1. Algılayıcının okuduğu en küçük değere ……… denir ?

A) Birim                                  B)Frekans

C)Çözünürlük             D) Hassasiyet

 1. İlgilendiğimiz işaretin dışındaki istenmeyen her türlü işarete ……… denir.

A) Birim                                  B)Gürültü

C)Analog                    D) Sinyal

 1. Hangisi sensör seçiminde dikkat edilmesi gereken koşullardan değildir ?

A)Ölçülen nesne                     B)Çevresel etkiler

C)Ölçüm aralığı                       D) Renk

12. İndüktif  Temassız Algılayıcılar için hangisi doğru değildir ?

A)Bobin ne kadar büyükse, aktif anahtarlama (algılama) mesafesi de büyük olur.
B)İndüktif algılayıcılar sadece metalleri algılayabilirler.
C)Farklı metallerde farklı algılama mesafeleri sözkonusudur
D)Tüm cisimleri algılayabilirler

13. Kapasitif  Temassız Algılayıcılar için hangisi doğrudur?
A) İndüktif sensör ile benzer özellikler taşımaz
B) Sadece plastik cisimleri algılayabilir
C) Sıvı seviyelerini algılayabilir
D) 30 Metreye kadar algılama yapabilir.

14. Hangisi Optik Algılayıcı çeşitlerinden değildir?
A)Alıcı-Verici Optik Algılayıcı
B) Cisimden Yansımalı Optik Algılayıcı
C) Reflektör Yansımalı Optik Algılayıcı
D) Aynalı optik algılayıcı

15. Yanda resmi görülen sembol hangi sensör çeşidi için kullanılır

A)Endüktif B)Kapasitif C)Optik D)Ultrasonik

Similar Posts

2 thoughts on “Sensörler Sınavı Çalışma Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir